Dopłaty za wywóz odpadów w 2020 roku.

Szanowni Działkowcy,

Rok 2020 był wyjątkowym rokiem dla całego kraju. Epidemia wywołana przez korona wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia wprowadzane przez władze rządowe w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały również brak możliwości organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione po podejmowania decyzji w postaci Uchwał niezbędnych dla funkcjonowania ROD, a w szczególności opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację, Krajowa Rada PZD, podjęła Uchwałę o odroczeniu terminów i ograniczeniach sanitarnych odbywania Walnych Zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, upoważniła Zarządy do pobierania zaliczek na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości opłat z 2019 roku.

Opłaty w zł za użytkowanie działki w formie zaliczki na 2020 r.

(w niezmienionej wysokości 2019 r.) wyniosły:

opłaty w kolejnych latach

OpłataRok 2016 [zł]Rok 2017 [zł]Rok 2018 [zł]Rok 2019 [zł]Zaliczka na poczet
Rok 2020 [zł]
Koszty zarządzania234,00240,00240,00240,00240,00
Koszty partycypacji wg noty obciążeniowej PZD21,0021,0024,0024,0024,00
Koszty usuwania śmieci i nieczystości72,00108,00108,00201,00201,00
Utrzymanie porządku oraz bieżąca konserwacja68,0071,0071,0071,0071,00
Opłata energetyczna20,0025,0025,0025,0025,00
Ubezpieczenia podatki i inne opłaty publiczno-prawne11,0011,0011,0011,0011,00
Fundusz remontowy elektryczny-50,0050,0050,0050,00
Fundusz remontowy wodny-50,0050,0050,0050,00
Składka członkowska PZD6,006,006,006,006,00
RAZEM:432,00582,00585,00678,00678,00

W listopadzie 2019 oraz w maju 2020  Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie wprowadziła aneksy do umów dot. podwyżek stawek wywozu odpadów, z terminem obowiązywania odpowiednio: styczeń 2020 (podwyżka o 24%) oraz lipiec 2020 (podwyżka o kolejne 17%). Dla przykładu wywóz 1 tony odpadów zielonych to koszt 918 zł.

Jak widać podwyżki są znaczące. Zarząd ROD cały czas starał się ograniczać koszty związane z wywozem odpadów. W tym celu:

- wprowadzony został monitoring miejsc składowania odpadów (aby dyscyplinować użytkowników, którzy mieszają odpady co skutkuje nakładaniem wysokich kar przez MZO),

- wprowadzony został Regulamin Gospodarki Odpadami - z którym prosimy zapoznać się

- Zarząd zadecydował o zmianie częstotliwości odbioru odpadów gabarytowych, które to wraz z odpadami zielonymi generują największe koszty za wywóz śmieci z naszego ogrodu. Coraz częściej pojemniki na odpady gabarytowe służą do wyrzucania innych odpadów np. budowlanych. Przypominamy, że odpady budowlane, poremontowe, rozbiórkowe nie są odpadami komunalnymi. Działkowcy zobowiązani są usuwać je na własny koszt, a nie koszt pozostałych działkowców, zobowiązując jednocześnie wykonawców robót do ich wywozu.

Łączna kwota wszystkich kosztów związanych z wywozem odpadów i nieczystości z ogrodu w roku 2020

wyniosła 302.390,93 zł, w stosunku do planowanych 194.769,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd ROD w trosce o zapewnienie płynności finansowej Ogrodu, na posiedzeniu w dniu 09.01.2021 roku, podjął Uchwałę Techniczną w sprawie dopłaty za wywóz nieczystości z ogrodu w 2020 roku w wysokości 111,06 zł (przypadającą na każdą działkę).

Kwota dopłaty została wyliczona w sposób następujący:

Faktycznie poniesione koszty: 302.390,93 zł minus planowane koszty 194.769,00 zł  => to daje 107.621,93 zł  /podzielone przez 969 działek = 111,06 zł/ działka


W związku z powyższym, Zarząd prosi, a jednocześnie zobowiązuje Uchwałą Zarządu

do wpłaty na rachunek bankowy ROD  Komorów - dopłatę za wywóz odpadów w wysokości - 111,06 zł.

PKO BP Oddział 24 w Warszawie nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606

(z dopiskiem: „dopłata za odpady 2020 działka nr ….”)

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 

czytaj interpretację przepisów -> rozliczanie mediów dostarczanych za pośrednictwem ROD


Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Państwa w dbałości o własny interes obniżenia kosztów z gorącym apelem o przestrzeganie zasad segregacji odpadów i reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwych i nagannych zachowań innych działkowiczów i osób postronnych a w szczególności dotyczących:

  • wyrzucania odpadów nie pochodzących z działki (nie wytworzonych podczas pobytu na działce),
  • „podrzucania śmieci” przez osoby niebędące działkowiczami,
  • pozostawiania śmieci w pobliżu pojemników (dodatkowe koszty związane z uprzątaniem terenu),
  • umieszczania w ogrodowych pojemnikach na odpady komunalne odpadów budowlanych – częsta praktyka dotycząca działek na których prowadzone są prace remontowo-naprawcze (MZO nakłada kary za mieszanie odpadów),
  • wyrzucania odpadów - których ilość, pochodzenie lub skład wskazują na prowadzenie działalności gospodarczej, odpadów poremontowych, niekawałkowanych gabarytów,

a także przestrzegania wymogów Statutu PZD i Regulaminu ROD dot. bezwzględnego obowiązku instalacji  kompostowników i umieszczania w nich odpadów roślinnych.

Zarząd przypomina o obowiązku regulacji opłat za zużytą energię elektryczną raz w kwartale, analiza kosztów i wpłat wskazuje na ok. 50% niedobory opłat działkowiczów z tego tytułu i konieczność rekompensaty z opłat ogrodowych.

 

Zarząd Ogrodu

Komorów, dnia 15 stycznia 2021