Przenoszenie prawa do działki

Przed zawarciem umowy, upewnij się czy działka nie jest zadłużona.

Wymagane dokumenty:


w przypadku przeniesienia prawa do działki

Komunikat KZ PZDKomunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas epidemiiKOMUNIKAT KR PZD
Umowa przeniesienia praw do działkiW przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w TRZECH egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy działki.WZÓR NR 1
Wniosek o zatwierdzenie umowyNabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zatwierdza umowę w formie uchwały, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.WZÓR NR 2
Deklaracja członkowska PZDNowy działkowiec może zostać członkiem PZD. Należy złożyć deklarację (WZÓR NR 3).WZÓR NR 3
Karta aktualizacji danych działkowcaWypełnioną kartę dostarcz do biura Zarządu Ogrodu (WZÓR NR 10).WZÓR NR 10

w przypadku zawarcia umowy z współmałżonkiem działkowca (dopisanie współmałżonka do działki )

Wniosek współmałżonkaWspółmałżonek Działkowca składa wniosek (WZÓR NR 5), dołączając: akt małżeństwa (kopię), oraz zgodę obecnego Działkowca dotyczącą ustanowienie na jego rzecz prawa do działki współmałżonka.WZÓR NR 5
Umowa dzierżawy z małżonkiemUmowa dzierżawy działkowej z współmałżonkiem działkowca (WZÓR NR 5a).WZÓR NR 5a
Karta aktualizacji danych działkowcaWypełnioną kartę należy dostarczyć do biura Zarządu Ogrodu (WZÓR NR 10).WZÓR NR 10

w przypadku śmierci działkowca

Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny (współmałżonek)W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem WYGAŚNIĘCIA prawa do działki. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.WZÓR NR 6
Ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu (osoba bliska)Jeżeli małżonek działkowca tego nie zrobi, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim (WZÓR NR 7). Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.
W przypadku śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera i wdowca), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).
WZÓR NR 7
Umowa dzierżawy działkowej (po śmierci działkowca)Zarząd podpisuje z nowym działkowcem umowę dzierżawy działkowej (WZÓR NR 8).WZÓR NR 8
W roku nabycia prawa do działki nowy działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza (poza opłatami ogrodowymi za dany rok) opłaty:
2.000,- zł inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej, (nie płaci osoba, która przejęła działkę po osobie bliskiej), zgodnie z pkt.1 ust. 1 § 147 Statutu PZD, oraz 
600,- zł wydatki związane z zarządzaniem ROD, zgodnie z pkt.1 ust. 2 § 147 Statutu PZD (zgodnie z uchwałą 13/I/2022 OKR PZD z dnia 24 czerwca 2022r.)

 


Rachunek bankowy ROD Komorów:

PKO BP Oddział 24 w Warszawie nr 32 1020 1055 0000 9502 0015 5606

(w tytule prosimy wskazać nr działki której dotyczy wpłata)