Przekazanie działki

Dokumenty potrzebne do przekazania działki

W przypadku przeniesienia prawa do działki

Umowa przeniesienia praw do działki (NOWA) W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. WZÓR NR 1
Wniosek o zatwierdzenie umowy
(NOWY)
Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. WZÓR NR 2
Deklaracja członkowska Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu (WZÓR NR 3), którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. WZÓR NR 3

W przypadku, gdy Zarząd dysponuje wolną działką

Umowa dzierżawy działkowej W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawierana jest umowa dzierżawy działkowej (WZÓR NR 4). Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi działkę wycenić przez rzeczoznawcę oraz podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. WZÓR NR 4

W przypadku śmierci działkowca

Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem WYGAŚNIĘCIA prawa do działki. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.
Jeżeli małżonek tego nie zrobi, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim (WZÓR NR 7). Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania
WZÓR NR 6

WZÓR NR 7

W roku nabycia prawa do działki nowy działkowiec zgodnie z § 147 statutu PZD uiszcza opłaty:
    1)  2.000,- zł  inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej  (nie płaci osoba, która przejęła działkę po osobie bliskiej).
    2)  350,- zł  wydatki związane z zarządzaniem ROD.