Zmiany zasad wycinki drzew w ROD

KOMUNIKAT
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach - o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

  • drzew owocowych

- można je zatem nadal usuwać bez zezwolenia (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa

  • krzewów

- tak jak dotychczas, wycinka krzewów rosnących  w skupisku o powierzchni 25 m2 nie wymaga zezwolenia.

Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Prezydium Krajowej Rady PZD