UWAGA DZIAŁKOWCY

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy:

1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne.

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).

3. Załatwianie spraw przez zarząd ROD powinno odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość, a wszelka dokumentacja powinna być przekazywana pocztą lub w inny sposób wykluczający bezpośredni kontakt.

4. Wpłaty i należności na rzecz ROD powinny być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonywanie wpłat gotówkowych.

5. W sprawach, których załatwienie nie jest możliwe z uniknięciem bezpośredniego kontaktu, spotkanie i obsługa sprawy przez zarząd ROD, może być wykonana wyłącznie przy obustronnym zachowaniem reżimów sanitarnych tj. przede wszystkim dezynfekcja rąk oraz przy zasłanianiu nosa i ust.

6. W miarę możliwości ROD spotkania z zarządem ROD w indywidualnych sprawach powinny odbywać się w specjalnie przygotowanych w tym celu i wydzielonych pomieszczeniach.

7. W ROD zlokalizowanych w strefie czerwonej, osoby poruszające się po terenach ogólnych mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa.

8.  Zarządy ROD są upoważnione do wprowadzenia na czas trwania epidemii ograniczeń związanych z dostępem do terenów ROD wyłącznie do działkowców i członków ich najbliższych rodzin.

9. Zarządy ROD są upoważnione do wyłączenia z użytkowania infrastruktury ogrodowej przeznaczonej do ogólnego użytku, takich jak: place zabaw czy siłownie plenerowe.

10. Na czas trwania epidemii do odwołania zawieszone zostają, szkolenia, narady oraz inne spotkania o podobnych charakterze.

11. Do odwołania wstrzymana zostaje możliwość organizacji wszelkich imprez oraz przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem obiektów ROD tj. świetlic, domów działkowca.


W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną Zarząd ROD Komorów od 17-tego października 2020r. aż do odwołania, wprowadza kolejne zasady i zaostrzenia bezpieczeństwa:

- zawiesza funkcjonowanie biura, księgowości oraz ogranicza do niezbędnego minimum działanie gospodarzy, elektryka i hydraulika

- ogranicza wjazd na teren ogrodu wyłącznie dla działkowiczów , ich najbliższych i osób upoważnionych

- zakazuje wjazdu i wstępu osobom postronnych

Gospodarze mają prawo odmawiać wstępu na teren Ogrodu osobom co do których istnieje uzasadnione podejrzenie że nie są działkowiczami lub osobami bliskimi. W przypadkach koniecznych będą wzywane odpowiednie służby porządkowe.


Sprawy niecierpiące zwłoki należy załatwiać za pośrednictwem telefonu -> 22 758-00-69 w godzinach urzędowania biura (środy i soboty w godz.10-15), pocztą elektroniczną na adres: biuro@rodkomorow.pl ,  wszelkie płatności -> przelewem na rachunek bankowy ogrodu lub za pośrednictwem poczty.

Wyciąg z zasad i ograniczeń w czerwonej strefie

Zgromadzenia publiczne i spotkania

Strefa Czerwona

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Maski

Strefa Czerwona

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Strefa Czerwona

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.