ODPADY

Regulamin Gospodarki Odpadami w ROD Komorów

Zarząd Ogrodu wprowadza następujące zasady selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z ogrodu

MIEJSCA SKŁADOWANIA

1. Miejsca selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z ROD Komorów zlokalizowane są w pobliżu bram nr 3, 6 i 8.

2. Pojemniki typy "dzwon" przeznaczone są na odpady typu: papier, plastik-metal i szkło.

3. Pojemniki oznaczone są kolorami zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą.

4. Pojemniki typu "kontener" przeznaczone na odpady zielone, dodatkowo opisane rodzajem odpadu.

5. Odpady zielone - odbierane w sezonie na bieżąco

6. Odpady elektryczne - odbierane 2 x w sezonie (maj i wrzesień).

Miejsca zbiórek odpadów oraz terenu okalającego są stale monitorowane. W stosunku do osób łamiących poniższy Regulamin będą wyciągane konsekwencje administracyjno-prawne.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ DZIAŁKOWCÓW DO:

• selektywnej zbiórki odpadów

• samodzielnego umieszczania poszczególnych odpadów w odpowiednich pojemnikach

• wyrzucania odpadów tylko i wyłącznie pochodzących z użytkowania działki

• utrzymywania w czystości miejsc selektywnej zbiórki odpadów

• posiadanie kompostownika na terenie swojej działki – zgodnie z § 42 Regulaminu ROD

• stosowania się do poleceń służb porządkowych dotyczących przestrzegania Regulaminu

• zgłaszanie do biura zarządu wszelkich zauważonych nieprawidłowości, związanych z segregacją i zbiórką odpadów

• informowania odpowiednie służby/biuro ogrodu o zapełnieniu pojemnika

ZABRANIA SIĘ

• wyrzucania odpadów nie pochodzących z działki (nie powstałych podczas pobytu na działce)

• przeładowywania kontenerów pow. krawędzi

• pozostawiania odpadów w przypadku zapełnienia pojemnika

• wyrzucania odpadów, których rodzaj, ilość, pochodzenie lub skład wskazują na niepochodzące z działki (np. z działalności gospodarczej)

Miejsca zbiórek odpadów oraz terenu okalającego są objęte stałym monitoringiem z rejestracją.
W stosunku do osób łamiących Regulamin będą wyciągane konsekwencje administracyjno-prawne.

ODPADY KOMUNALNE

Pojemniki typy "dzwon" przeznaczone na odpady: papier, plastik/metal i szkło są oznaczone kolorami zgodnie z ogólnie przyjęta zasadą.
Pojemniki typu "kontener" przeznaczone na odpady: zmieszane , oznaczone rodzajem odpadu.

Zabrania się wrzucania do pojemników komunalnych: 
części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych, poremontowych, zużytych baterii i sprzętu elektrycznego, przeterminowanych leków, opakowań po materiałach niebezpiecznych takich jak: środki ochrony roślin, puszki po farbach itp. pozostawiania odpadów w przypadku przeładowania pojemnika

ODPADY BUDOWLANE

ODPADY ZIELONE

PSZOK

WARSZAWA - WILANÓW

przy ul. Zawodzie 1
Punkt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 14 - 20
w soboty: 9 - 20
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nie przyjmuje odpadów zielonych

PSZOK

WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA

przy ul. Płytowej 1
Punkt jest czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 14 - 20
w soboty: 9 - 20
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

PSZOKi dla M.ST.WARSZAWY

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW:

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony
 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK i MPSZOK
 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowaniach do oznaczonego kontenera
 •  Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju
 •  Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);
 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);
 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;
 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;
 • odzież, tekstylia;
 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
 • tusze, tonery do drukarek;
 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);
 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.);
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
 • akumulatory, baterie;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
 • materiały zawierające azbest;
 • papa i styropian budowlany;
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;
 • odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.