DRODZY DZIAŁKOWCY, NASI GOŚCIE

Z powodu postępującej epidemii oraz w trosce o zdrowie pracowników administracji i społeczności działkowej Zarząd Ogrodu informuje, iż do odwołania:
całkowicie zamknięty jest dostęp do Biura, Kasy i Księgowości
Obsługa - drogą telefoniczną w dniach i godz. pobytu pracowników. Sprawy wymagające osobistej obecności załatwiane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym celem uzgodnienia dogodnego terminu spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Jeszcze raz przypominamy o zakrywaniu nosa i ust maseczką oraz utrzymywaniu dystansu 2m wobec siebie oraz pracowników ogrodu. Niedopuszczalne jest przebywanie w budynku bez maseczki lub tłoczenie się w korytarzu/przedsionku.
Szanujmy siebie. Szanujmy innych.
Szanujmy pracowników ogrodu.
Prosimy za tym o szersze wykorzystanie komunikacji telefonicznej, sms-owej bądź e-mailowej oraz regulacji zobowiązań płatniczych na drodze przelewów bankowych  lub za pośrednictwem poczty. Nr rachunku bankowego został umieszczony w komunikatach wywieszonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie ogrodu w zakładce OPŁATY.  Są tam umieszczone tabele opłat dla typowej działki 300m2 z ostatnich lat, a w kalkulatorze można sprawdzić wysokość opłat dla innej powierzchni działki. Zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji kwot przed kontaktem z biurem.
Praca usuwania awarii sieci elektrycznej przez dyżurnych elektryka i hydraulika ograniczane do wyjątkowych przypadków i to po uzgodnieniu terminów i godz. z dyżurnymi.

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy:

1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne.
2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).
3. Załatwianie spraw przez zarząd ROD powinno odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość, a wszelka dokumentacja powinna być przekazywana pocztą lub w inny sposób wykluczający bezpośredni kontakt.
4. Wpłaty i należności na rzecz ROD powinny być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonywanie wpłat gotówkowych.
5. W sprawach, których załatwienie nie jest możliwe z uniknięciem bezpośredniego kontaktu, spotkanie i obsługa sprawy przez zarząd ROD, może być wykonana wyłącznie przy obustronnym zachowaniem reżimów sanitarnych tj. przede wszystkim dezynfekcja rąk oraz przy zasłanianiu nosa i ust.
6. W miarę możliwości ROD spotkania z zarządem ROD w indywidualnych sprawach powinny odbywać się w specjalnie przygotowanych w tym celu i wydzielonych pomieszczeniach.
7. W ROD zlokalizowanych w strefie czerwonej, osoby poruszające się po terenach ogólnych mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa.
8.  Zarządy ROD są upoważnione do wprowadzenia na czas trwania epidemii ograniczeń związanych z dostępem do terenów ROD wyłącznie do działkowców i członków ich najbliższych rodzin.
9. Zarządy ROD są upoważnione do wyłączenia z użytkowania infrastruktury ogrodowej przeznaczonej do ogólnego użytku, takich jak: place zabaw czy siłownie plenerowe.
10. Na czas trwania epidemii do odwołania zawieszone zostają, szkolenia, narady oraz inne spotkania o podobnych charakterze.
11. Do odwołania wstrzymana zostaje możliwość organizacji wszelkich imprez oraz przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem obiektów ROD tj. świetlic, domów działkowca.

Wyciąg z zasad i ograniczeń w czerwonej strefie

Zgromadzenia publiczne i spotkania

Strefa Czerwona

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Maski

Strefa Czerwona

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Strefa Czerwona

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
- wykonywaniem czynności zawodowych,
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.