WALNE ZEBRANIE 27.04.2019

Zarząd ROD „Komorów” w Komorowie ul. Turystyczna 25, 05-806 Komorów

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

które odbędzie się w dniu 27.04.2019 r.w ROD „Komorów”

Początek obrad:

w I terminie godz.10:00, w II terminie godz. 10:30*

 

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Biurze Zarządu w dniach:

13.04.2019r. (sobota) w godzinach: 10.00 – 15.00

17.04.2018r. (środa) w godzinach: 14.00 – 19.00

24.04.2018r. (środa) w godzinach: 14.00 – 19.00

Zawiadomienie wraz z Porządkiem obrad

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Sprawozdanie Komisji Pojednawczej z działalności w 2018 roku i za kadencję.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w spawie absolutorium.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 11. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 12. Projekt preliminarzy finansowych  ROD na 2019 rok.
 13. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 15. Dyskusja.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowania:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Pojednawczej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 6. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 7. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 8. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 9. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
 10. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 11. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 12. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.